Google+ Followers

понеделник, 30 септември 2013 г.

Вярваш ли в чудесните сюрпризи...


Вярваш ли в чудесните сюрпризи?...
Малко трябва ни - за да се хванем...
Любовта е толкова наблизо -
само на един Хикс разстояние...

На усмивка топла, обичлива...
И на дума точна, неизмамна...
На копнеж - до тебе да заспивам...
И да мъкнем болките си двама...

Любовта е близка... И далечна -
ако пътят е мъглив, неясен...
Щом останем с теб несрещнати,
като тъжни свещи ще угаснем...

Марин Тачков
септември - октомври 2013 г.

събота, 28 септември 2013 г.

четвъртък, 26 септември 2013 г.

Правописни Дрешки /+18 г./


Народно събрание - НЕродно събрание
съединение - съеБинение
депутат - Гепутат
демократи - демокЛати
мениджър - мЪниджър
медии - мЪдии
модератор - мЪдератор
модерна - мЪдерна
посланик - посРаник
туризъм - Куризъм
туристка - Куристка
пуританка - Куританка
епикурейка - Гепикурейка
хладилник - Гладилник
Михайлова - МиФайлова
Иванова - ИБанова
маникюристка - маникУристка
свекърва - свекУрва
свекър - свекУр
аптекар - аптекУр
педикюр - педикУр
опулен - опуТен
изпотиш - изпУтиш
подобаващо - подЕбаващо
потентен - пУтентен
потенциална - пУтенциална
Глобул - ГРобул
съкратен - съкрЕтен
кървава - кУрвава
пътешествие - пУтешествие
културен - куРтурен
литература - литераКура
успешен - усМешен
безгрешна - безДрешна
куршумен - кур шумен
календар - кален дар
сектантка - секСтанка
права - Крава
администратор - ад-мини-сра-тор
директор - дирек-тор
електорална - елект-орална
картина - кУртина
демокрация - демокУрация
демократично - демокрИтично
карфиол - кУрфиол
карнавал - кУрнавал
режисура - режиКура
регионален - региАнален
гостоприемна - Костоприемна
стопен - сКопен
европейци -евроСКОпейци
европейка - евро-пейка
бюрократи - бюро-кЛати
декор - декУр
анализатор - Ана лизатор
фотограф - фото-граф
фотографиня - фото-графиня
голям - гол ям
Ямбол - ям бол
контрол - кон трол
Скопие - с копие
Фанагория - фана гоЛия
обедно - о бедно
колеблива - кол еблива
пръскалка - Бръскалка
благопристойно - блОгопристойно
благопристойна - Благо при Стойна
благословия - благо улови я
благоговейна - благо го вейна
Драго - дра го
свалка - с Валка
обладана - обла Дана
глобализация - грУба-лизация
глобализация - гРобализация
ДПС - ДеПеПсе
мажоритарна - мЪжоритарна
грамотен - грЪмотен
пресконференция - преЗКУРференция
уважение - уЙважение
вуйчо Кирчо - уйчо КУрчо
географ - геЙограф
география - геЙография
геополитика - геЙополитика
здравеопазване - здравеопРазване
патентовам - пУтентовам
в крак - в краХ
равноденствие - равноЖенствие
благоденствие - благоЖенствие
платформа - плЪтформа
заядлива - заЕБлива

кардиолог - кУрдиолог
самочувствие - сРамочувствие
медицина - мЪдицина
медитация - мЪдитация
самин - с "Амин"
политик - полУтик
служител - слОжител
криминално - кримиАнално
кърмило, кормило - кУрмило
майтапи - май тапи
забавление - забРавление
логопед - лЪгопед
зъболекар - Гъболекар
Саксония - СЕксония
Сакскобургготски - СЕкскобургготски
петък - пУтък
апотеоз - апУтеоз
съдействие - съд-действие
Демокрит - ДемоСкрит
дискотека - диско-тек
Кюрдистан - КУрдистан
споразумение - спор аз умение / с по разумение/
курбан - кур бан
Ферхойген - ФерхУйген
благоденствие - благоЖенствие
курник - кур ник
корнишони - кУрнишони
банки - Ебанки
коректен - кУректен
коректна - кУректна
корекция - кУрекция
кирпич - кУрпич
сбогом - сбЕгом
сбогом - сРогом
положение - полУжение /поло-жение/
Хималаите - ХАмалаите
скърбял - скУрбял
туроператорка - Куроператорка
разсъдлив/а/ - разсъРдлив/а/
мобилен - моРбилен
опаковам - оТаковам
майната ти - май на тати
пулвелизатор - Вулвелизатор
кръводаряване - крИводаряване
Нурофен - Курофен
равноправие - равноКравие
гостоприемна - гостоприеБна
гостоприемен - гостоприеБен
евротур - евроКур
кореспондент - кУреспондент
футбол - футГол
капиталист - кОпиталист
капитализъм - кОпитализъм
обещание - Ебещание
обобщение - о боб щение
екология - Лекология
матриархат - мУтриархат
петък - пУтък
петъчен - пУтъчен
голмайстор - гол майстор
кулинар - куРинар
бъден - Мъден
бъднини - Мъднини
коридор/а/ - кУридор/а/
забавление - заЕбавление
Горбачов - ГРОбачов
банков - Ебанков
банки - Ебанки
лоялен - лоЙялен

спирачка - спи Рачка
небето - неЕбето
синтактичен - син тактичен
колоритна - Голоритна /коло ритна/
преображенски - преобра женски
патриот - пУтриот
куртоазна - курВоазна
геополитика - геЙополитика
Порошенко - ПорНошенко
категория - кЛатегория
телевизия - телевЛизия
кърпичка - кУрпичка
Обама - Ебама
подражание - пУдражание
саботаж - сЪботаж
саботирам - сЪботирам
картотека - кУртотека
колаж - Голаж
хидроизолация - хиТроизорация
Николай - НикоЙлай
Богоявление - БоКоявление
урбанизация - Курбанизация
положение - Голожение
шуробаджанак - Куробаджанак
шуробаджанащина - Куробаджанащина
куриер - кур и ер
самочувствие - сРамочувствие
смартфон - смЪртфон
хипотеза - хипНотеза
хипотези - хипНотези
скорпион - скУрпион /с кУр пи он/
кръводарител - крАводарител
настояще - нас стояще
ретрогРаден - ретрогаден
ясновидци - Бясновидци /Тясновидци/
скоропостижно - скУропостижно
демокрация - дУмокрация

Марин Тачков

ПП: Този речник на правописните грешки /смешки/ може да се допълни... :)

понеделник, 23 септември 2013 г.

Егоцентрично "приятелство"


Къде ли сте, приятели, сега?...
Посявам цвете - а расте... тъга...
Над мен прелита птица - важна дама...
А аз се мъча - да отместя камъка...

Прииждате... От мене нещо грабвате. -
А няма ви, когато ми потрябвате...
Ласкателски по рамото ме тупате -
и скривате се бързо във хралупите...

Не казва никой в тоя адски свят:
"Какво за тебе да направя, брат?"...
Не ми палете утре свещи в храма! -
Безсмислено е, щом сега ви няма...

Марин Тачков
17 май 2011 г.


СъДрани мисли


Животът е микс от мигове...

Имам намерение - да те намеря...

Понякога пея, понякога - тъпея...

Мисля, че няма смисъл да мисля много. Нито простаците ще поумнеят, нито лошите ще станат добри...

Мнозина разбират демокрацията само като "крация" /власт/...

У нас изпращат хората по разни клАнични пътеки...

Сърцето ми е съд за рани...

Мозъкът ми е съд за мисли. Някои са избрани, други - неразбрани, трети - съДрани...

Марин Тачков
23 септември 2013 г.

Мисъл за свободата


Някои смятат, че свободата била в съзнанието, в усещането ни... Ако е така, сигурно и овцата, и кокошката, и свинята.. се чувстват свободни...
Марин Тачков
23 септември 2013 г.

неделя, 22 септември 2013 г.

Какво като си от... "Подуяне"...


Какво като си от... "Подуяне"?...
Какво? ХванАла ли си... дявола?...
Дали си "над", или "под"... умните?...
Нима по-важна си от хляба?...

Защо ли тъй си се надула -
високомерна, вироносна?...
А може би си се прочула -
отвъд пределите на Космоса?...

Марин Тачков
21 септември 2013 г.

петък, 20 септември 2013 г.

П. Яворов - "Нирвана"НИРВАНА
Пейо ЯворовБ. Пеневу

Спят вечните води, безбрежните води - бездънни,
но в тях се не оглеждат небесата звездни,
и бродим ний наоколо безсънни,
и тръпнем пред безмълвните им бездни.

Спят вечните води, бездънните води - безбрежни,
над тях се не навеждат хоризонти мрачни. . .
И впиваме ний поглед безнадеждни,
и тръпнем пред догадките си здрачни.

Предвечните води, всевечните води - кристални,
бездънни и безбрежни, призивно прохладни. . .
Но страх ни е да пием, нас - страдални,
безсънни, безнадеждни, знойно жадни.

четвъртък, 19 септември 2013 г.

Ум-мереност


Човешката ум-мереност е за предпочитане пред крайностите... Човек трябва да е ум-мерен...
Марин Тачков
19 септември 2013 г.

събота, 14 септември 2013 г.

Как ли да открием...


Как ли да открием
колко Ли е разстоянието? -
Между "аз" и "ти". И "ние"...
Между щастието и страданието...
Между вчера, днес и утре...
Между мислите, сърцата ни...
Между жаждата и устните...
Между истината и лъжата...

Марин Тачков
14 септември 2013 г.

ПП: Ли - философска мярка за разстояние /измислена от мен/...

петък, 13 септември 2013 г.

На един Хикс разстояние


Не бъди като дете капризно!...
Щом се гоним, трябва да се хванем...
Любовта е толкова наблизо -
само на един Хикс разстояние...

Ако ти е неизвестен Хиксът -
лесно може, скъпа, да го... сметнеш. -
Стига лудострастно да ме искаш -
вероятно е... да ти просветне...

Марин Тачков
5-13 септември 2013 г.

четвъртък, 12 септември 2013 г.

Аз чуждите езици не разбирам твърде...


Аз чуждите езици не разбирам твърде...
Но справям се... с любовния език...
Изправям се, щом зърна нежногърдие...
Такъв съм, скъпа - земен, невелик...

Забравям, бъркам думи и значения...
"Хай", "лепа", "лове", "гут", "хочу", "амур"...
Не ща да питам... попа от Армения...
И знай, че бих те... любил... с кеф, сладур...

Марин Тачков
5 - 12 септември 2013 г.

вторник, 10 септември 2013 г.

Здравей, училище


Усмихва се денят... Здравей, училище!
Здравей, любимо наше второ жилище!...
Повеждаш ни по пътища безкрайни -
към нови светове, към чудни тайни...

Учители добри, благословени,
дарявате ни знания безценни...
Училище, без тебе ще сме слепи...
В сърцето ти вълшебно слънце свети...

Марин Тачков
"Довиждане, училище", 2008 г.

неделя, 8 септември 2013 г.

Германия е виновна за настъпването на социализма у нас


Не знам защо мнозина обвиняват за всичките ни беди комунистите и социализма.... Обяснявам си го със слабата човешка памет, както и с тесногръдото, ограниченото мислене...
Мнозина смятат, че бившият СССР е виновен за налагането на социализма, за идването на комунистите на власт у нас /и в други страни/...
Не, не е точно така. Главна вина има Германия. Немците, а не руснаците, подпалиха Втората световна война... И ако на Хитлер не бе хрумнала безумната идея да обяви война на СССР, историята щеше да е по-различна... Американците нямаше да бомбардират софиянци... Девети септември 1944 г. щеше да е обикновен ден... И навярно партизаните дълго още щяха да обикалят из горите...
Затова, дами и господа, другарки и другари, смятам, че историческа заслуга за настъпването на социализма у нас има Германия /и германският народ/. Дали Германия ни е длъжна, или ние сме й длъжници, вие ще кажете...
Освен това създатели на комунистическата идеология са немците Маркс и Енгелс...
В заключение ще кажа, че за идването на социализма /в Русия, както и у нас/ е виновен... капитализмът...

Марин Тачков
8 септември 2013 г.

Като видя политик и фанатик...


Като видя политик и фанатик -
често получавам... тик...

Марин Тачков
8 септември 2013 г.

събота, 7 септември 2013 г.

Ако случайно сте ме сънували...


Приятелки мили и хубави,
много ви моля, да споделите! -
Ако случайно сте ме сънували -
в леглото или... под елите...

Марин Тачков
7 септември 2013 г.

четвъртък, 5 септември 2013 г.

Въртят ни политическите грешници...


Въртят ни политическите грешници...
Но лесно дълговете им прощаваме...
Търпим партийните мошеници...
И бързо-бързо се опропастяваме...

Марин Тачков
5 септември 2013 г.

За дълговете към България


Лесно дълговете опрощаваме -
и бързо се опропастяваме...

Марин Тачков
5 септември 2013 г.

сряда, 4 септември 2013 г.

Зад сто "защо"


Защо, любов,
зад сто "защо"
се криеш ти?...
Защо лежиш
под сто завивки от лъжи?...

Защо ли зад прозореца,
зад щорите,
въздишаш със тъга бездумна?...
И твоите очи хладнеят,
устните ти леденеят,
нецелунати...

Самодостатъчна,
със срамочувствие,
помръкнала от мъка -
в замъка на Невърмория...
Навярно чакаш ти
несъществуващия
принц от Илюзория?...

Марин Тачков
28 август 2013 г.

неделя, 1 септември 2013 г.

За истината


Познай истината, за да я... намразиш!
Марин Тачков

Хората са многостранни...


Хората са многостранни...
Чуждестранни. Неразбрани...
Впити в битки непрестанни...
Безразлични. Нехуманни...
Голи. Срамни. И безсрамни...
Празни. Болни. Пълни с рани...

Марин Тачков
1 септември 2013 г.