Google+ Followers

четвъртък, 26 септември 2013 г.

Правописни Дрешки /+18 г./


Народно събрание - НЕродно събрание
съединение - съеБинение
депутат - Гепутат
демократи - демокЛати
мениджър - мЪниджър
медии - мЪдии
модератор - мЪдератор
модерна - мЪдерна
посланик - посРаник
туризъм - Куризъм
туристка - Куристка
пуританка - Куританка
епикурейка - Гепикурейка
хладилник - Гладилник
Михайлова - МиФайлова
Иванова - ИБанова
маникюристка - маникУристка
свекърва - свекУрва
свекър - свекУр
аптекар - аптекУр
педикюр - педикУр
опулен - опуТен
изпотиш - изпУтиш
подобаващо - подЕбаващо
потентен - пУтентен
потенциална - пУтенциална
Глобул - ГРобул
съкратен - съкрЕтен
кървава - кУрвава
пътешествие - пУтешествие
културен - куРтурен
литература - литераКура
успешен - усМешен
безгрешна - безДрешна
куршумен - кур шумен
календар - кален дар
сектантка - секСтанка
права - Крава
администратор - ад-мини-сра-тор
директор - дирек-тор
електорална - елект-орална
картина - кУртина
демокрация - демокУрация
демократично - демокрИтично
карфиол - кУрфиол
карнавал - кУрнавал
режисура - режиКура
регионален - региАнален
гостоприемна - Костоприемна
стопен - сКопен
европейци -евроСКОпейци
европейка - евро-пейка
бюрократи - бюро-кЛати
декор - декУр
анализатор - Ана лизатор
фотограф - фото-граф
фотографиня - фото-графиня
голям - гол ям
Ямбол - ям бол
контрол - кон трол
Скопие - с копие
Фанагория - фана гоЛия
обедно - о бедно
колеблива - кол еблива
пръскалка - Бръскалка
благопристойно - блОгопристойно
благопристойна - Благо при Стойна
благословия - благо улови я
благоговейна - благо го вейна
Драго - дра го
свалка - с Валка
обладана - обла Дана
глобализация - грУба-лизация
глобализация - гРобализация
ДПС - ДеПеПсе
мажоритарна - мЪжоритарна
грамотен - грЪмотен
пресконференция - преЗКУРференция
уважение - уЙважение
вуйчо Кирчо - уйчо КУрчо
географ - геЙограф
география - геЙография
геополитика - геЙополитика
здравеопазване - здравеопРазване
патентовам - пУтентовам
в крак - в краХ
равноденствие - равноЖенствие
благоденствие - благоЖенствие
платформа - плЪтформа
заядлива - заЕБлива

кардиолог - кУрдиолог
самочувствие - сРамочувствие
медицина - мЪдицина
медитация - мЪдитация
самин - с "Амин"
политик - полУтик
служител - слОжител
криминално - кримиАнално
кърмило, кормило - кУрмило
майтапи - май тапи
забавление - забРавление
логопед - лЪгопед
зъболекар - Гъболекар
Саксония - СЕксония
Сакскобургготски - СЕкскобургготски
петък - пУтък
апотеоз - апУтеоз
съдействие - съд-действие
Демокрит - ДемоСкрит
дискотека - диско-тек
Кюрдистан - КУрдистан
споразумение - спор аз умение / с по разумение/
курбан - кур бан
Ферхойген - ФерхУйген
благоденствие - благоЖенствие
курник - кур ник
корнишони - кУрнишони
банки - Ебанки
коректен - кУректен
коректна - кУректна
корекция - кУрекция
кирпич - кУрпич
сбогом - сбЕгом
сбогом - сРогом
положение - полУжение /поло-жение/
Хималаите - ХАмалаите
скърбял - скУрбял
туроператорка - Куроператорка
разсъдлив/а/ - разсъРдлив/а/
мобилен - моРбилен
опаковам - оТаковам
майната ти - май на тати
пулвелизатор - Вулвелизатор
кръводаряване - крИводаряване
Нурофен - Курофен
равноправие - равноКравие
гостоприемна - гостоприеБна
гостоприемен - гостоприеБен
евротур - евроКур
кореспондент - кУреспондент
футбол - футГол
капиталист - кОпиталист
капитализъм - кОпитализъм
обещание - Ебещание
обобщение - о боб щение
екология - Лекология
матриархат - мУтриархат
петък - пУтък
петъчен - пУтъчен
голмайстор - гол майстор
кулинар - куРинар
бъден - Мъден
бъднини - Мъднини
коридор/а/ - кУридор/а/
забавление - заЕбавление
Горбачов - ГРОбачов
банков - Ебанков
банки - Ебанки
лоялен - лоЙялен

спирачка - спи Рачка
небето - неЕбето
синтактичен - син тактичен
колоритна - Голоритна /коло ритна/
преображенски - преобра женски
патриот - пУтриот
куртоазна - курВоазна
геополитика - геЙополитика
Порошенко - ПорНошенко
категория - кЛатегория
телевизия - телевЛизия
кърпичка - кУрпичка
Обама - Ебама
подражание - пУдражание
саботаж - сЪботаж
саботирам - сЪботирам
картотека - кУртотека
колаж - Голаж
хидроизолация - хиТроизорация
Николай - НикоЙлай
Богоявление - БоКоявление
урбанизация - Курбанизация
положение - Голожение
шуробаджанак - Куробаджанак
шуробаджанащина - Куробаджанащина
куриер - кур и ер
самочувствие - сРамочувствие
смартфон - смЪртфон
хипотеза - хипНотеза
хипотези - хипНотези
скорпион - скУрпион /с кУр пи он/
кръводарител - крАводарител
настояще - нас стояще
ретрогРаден - ретрогаден
ясновидци - Бясновидци /Тясновидци/
скоропостижно - скУропостижно
демокрация - дУмокрация

Марин Тачков

ПП: Този речник на правописните грешки /смешки/ може да се допълни... :)

Няма коментари:

Публикуване на коментар